วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
       -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
       -ประชุมกับคณะครู
       -ไปช่วยจัดสถานที่ที่โรงเรียนสองแพรก
       -ตัดข้าวให้กับนักเรียน
ตอนบ่าย
       -ช่วยตกแต่งรถเพื่อเดินพาเหรด