วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดห้องสมุด
   บันทึกลงblog
   หาภาพสวยๆมาสร้างส่อการสอน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2
   คุมนักเรียนท่องสูตรคูณ

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   แจกนมให้นักเรียน 
   บันทึกลงสมุดปฏิบัติการ
   สอนแทน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1 
   ตรวจงาน 
   บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนชั้นป.3/2
   ตรวจงาน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1 
   ทำสื่อการสอน
   ตรวจงาน 

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำสื่อการเรียนการสอน
   บันทึกลงสมุดการปฏิบัติงาน
   บันทึกลง blog
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1 
   ตรวจงาน 

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนแทน
   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   สอนชั้นป.1/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1 
   สอนนักเรียนท่องสูตรคูณ
   ส่งนักเรียนกลับบ้าน 

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1 
   สอนชั้นป.1/2
   ตรวจงาน 

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   เตรียมแผนการเรียนรู้
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
  
   

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำสื่อการสอน
   เตรียมแผนการเรียนรู้
   สอนชั้นป.3/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1
   บันทึกลง blog
   

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนชั้นป.2/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   บันทึกลงสมุดการปฏิบัติงาน
   

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนชั้นป.1/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   ส่งนักเรียนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   ทำความสะอาด
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำสื่อการสอน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   เตรียมสื่อการสอน
   สอนชั้นป.2/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   ตรวจงาน
   สอนแทน

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนแทนชั้นป.1/2
   สอนชั้นป.1/2
   สอนtablet
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   บันทึกลงสมุดการปฏิบัติงาน
  

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   ทำสื่อการเรียนการสอน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2
  

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำสื่อการเรียนการสอน
   บันทึกลงสมุดปฎิบัติงาน
   ทำใบงาน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   ตรวจงาน

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำสื่อการเรียนการสอน
   สอนชั้นป.3/2
   ช่วยครูพี่เลี้ยง
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนชั้นป.2/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
  

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนชั้นป.1/1
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/2
   ส่งนักเรียนกลับบ้าน