วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
      -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
      -เตรียมสื่อของชั้นป.1
ตอนบ่าย
      -เข้าสอนชั้นป.1/1 ในคาบที่4
      -เข้าสอนชั้นป.1/2 ในคาบที่5

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
      -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
      -เข้าสอนแทนชั้นป.1/1 ในคาบที่3
ตอนบ่าย
      -เข้าสอนชั้นป.2/1 ในคาบที่4
      -เข้าสอนแทนชั้นป.2/1 วิชาลูกเสื่อในคาบที่ 5และ 6