วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำความสะอาดห้องสมุด
   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   บันทึกลงสมุดปฏิบัติงาน
   จัดบอร์ดปีใหม่
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2
   จัดหนังสื่อห้องสมุด

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   ทำสื่อการสอน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1
   ตรวจงาน

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ช่วยครูพี่เลี้ยง
   สอนชั้นป.3/2
   ทำสื่อการสอน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1
   สอนแทน
   บันทึกลงblog
  

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   บันทึกลงblog
   สอนชั้นป.2/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   ตรวจงาน
   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   บันทึกลงสมุดปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนบูรณาการ(Asean)
   จัดเตรียมสื่อการสอน
   ปริ้นใบงาน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนบูรณาการ(Asean)
   สันทนาการ
   ถ่ายรูป
   มอบรางวัล
   จัดห้องสมุด

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   บันทึกลงสมุดปฏิบัติงาน
   เตรียมสื่อการสอน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนชั้นป.3/2
   บันทึกลงblog
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1
   ตรวจงาน

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
  รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   สอนชั้นป.1/2
   ตรวจงาน
   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   ส่งนักเรียนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   จัดห้องสมุด
   สอนแทน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
  สอนชั้นป.1/2

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   จัดห้องเรียน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   ช่วยงานครูพี่เลี้ยง
   บันทึกลงblog

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   อาจารย์มานิเทศ
   สอนชั้นป.3/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1
   ตรวจงาน
   บันทึกลงสมุดปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   บันทึกลงสมุดปฏิบัติงาน
   ทำสื่อการสอน
   สอนชั้นป.2/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   ตรวจงาน
   บันทึกหลังการสอน

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   ทำความสะอาดห้องสมุด
   นักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   บันทึกลงblog
   จัดห้องสมุด
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2
   ตรวจงาน
   

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   นักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   ทำสื่อการสอน
   บันทึกลงblog
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   สอนแทน
   ช่วยครูถ่ายเอกสาร
   ทำสื่อการสอนต่อ

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   ทำสื่อการสอน
   บันทึกลงสมุดปฏิบัติงาน
   สอนชั้นป.2/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   ตรวจงาน
   ช่วยครูถ่ายเอกสาร

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   จัดบอร์ดวันพ่อแห่งชาติ
   สอนชั้นป.1/2
   ตรวจงาน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   ช่วยครูจัดห้องเรียน
   ส่งนักเรียนกลับบ้าน