วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เช้า
   รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   จัดห้องเรียน
   ตักข้าว
บ่าย
   ทำสื่อการสอน
   สอนชั้นป.1/1
   ประชุมกับครูพี่เลี้ยง

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เช้า
   ทำความสะอาดห้องสมุด
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   จัดห้องเรียน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2
   สอนแทนครูชั้นป.2/1

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เช้า
   ทำความสะอาดห้องสมุด
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ช่วยจัดบอร์ดวิชาการ
   ประชุมเรื่องไปศึกษาดูงานในภาคกลาง
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2