วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำความสะอาดห้องสมุด
   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   บันทึกลงสมุดปฏิบัติงาน
   จัดบอร์ดปีใหม่
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2
   จัดหนังสื่อห้องสมุด

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   ทำสื่อการสอน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1
   ตรวจงาน

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ช่วยครูพี่เลี้ยง
   สอนชั้นป.3/2
   ทำสื่อการสอน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1
   สอนแทน
   บันทึกลงblog
  

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   บันทึกลงblog
   สอนชั้นป.2/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   ตรวจงาน
   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   บันทึกลงสมุดปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนบูรณาการ(Asean)
   จัดเตรียมสื่อการสอน
   ปริ้นใบงาน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนบูรณาการ(Asean)
   สันทนาการ
   ถ่ายรูป
   มอบรางวัล
   จัดห้องสมุด

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   บันทึกลงสมุดปฏิบัติงาน
   เตรียมสื่อการสอน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนชั้นป.3/2
   บันทึกลงblog
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1
   ตรวจงาน

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
  รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   สอนชั้นป.1/2
   ตรวจงาน
   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   ส่งนักเรียนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   จัดห้องสมุด
   สอนแทน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
  สอนชั้นป.1/2

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   จัดห้องเรียน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   ช่วยงานครูพี่เลี้ยง
   บันทึกลงblog

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   อาจารย์มานิเทศ
   สอนชั้นป.3/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1
   ตรวจงาน
   บันทึกลงสมุดปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   บันทึกลงสมุดปฏิบัติงาน
   ทำสื่อการสอน
   สอนชั้นป.2/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   ตรวจงาน
   บันทึกหลังการสอน

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   ทำความสะอาดห้องสมุด
   นักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   บันทึกลงblog
   จัดห้องสมุด
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2
   ตรวจงาน
   

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   นักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   ทำสื่อการสอน
   บันทึกลงblog
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   สอนแทน
   ช่วยครูถ่ายเอกสาร
   ทำสื่อการสอนต่อ

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   ทำสื่อการสอน
   บันทึกลงสมุดปฏิบัติงาน
   สอนชั้นป.2/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   ตรวจงาน
   ช่วยครูถ่ายเอกสาร

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เช้า
   รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   จัดบอร์ดวันพ่อแห่งชาติ
   สอนชั้นป.1/2
   ตรวจงาน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   ช่วยครูจัดห้องเรียน
   ส่งนักเรียนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดห้องสมุด
   บันทึกลงblog
   หาภาพสวยๆมาสร้างส่อการสอน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2
   คุมนักเรียนท่องสูตรคูณ

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   แจกนมให้นักเรียน 
   บันทึกลงสมุดปฏิบัติการ
   สอนแทน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1 
   ตรวจงาน 
   บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนชั้นป.3/2
   ตรวจงาน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1 
   ทำสื่อการสอน
   ตรวจงาน 

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำสื่อการเรียนการสอน
   บันทึกลงสมุดการปฏิบัติงาน
   บันทึกลง blog
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1 
   ตรวจงาน 

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนแทน
   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   สอนชั้นป.1/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1 
   สอนนักเรียนท่องสูตรคูณ
   ส่งนักเรียนกลับบ้าน 

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1 
   สอนชั้นป.1/2
   ตรวจงาน 

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   เตรียมแผนการเรียนรู้
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
  
   

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำสื่อการสอน
   เตรียมแผนการเรียนรู้
   สอนชั้นป.3/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1
   บันทึกลง blog
   

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนชั้นป.2/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   บันทึกลงสมุดการปฏิบัติงาน
   

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนชั้นป.1/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   ส่งนักเรียนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   ทำความสะอาด
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำสื่อการสอน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   เตรียมสื่อการสอน
   สอนชั้นป.2/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   ตรวจงาน
   สอนแทน

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนแทนชั้นป.1/2
   สอนชั้นป.1/2
   สอนtablet
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   บันทึกลงสมุดการปฏิบัติงาน
  

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   ทำสื่อการเรียนการสอน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2
  

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำสื่อการเรียนการสอน
   บันทึกลงสมุดปฎิบัติงาน
   ทำใบงาน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   ตรวจงาน

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำสื่อการเรียนการสอน
   สอนชั้นป.3/2
   ช่วยครูพี่เลี้ยง
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนชั้นป.2/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
  

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนชั้นป.1/1
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/2
   ส่งนักเรียนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
       -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
       -ประชุมกับคณะครู
       -ไปช่วยจัดสถานที่ที่โรงเรียนสองแพรก
       -ตัดข้าวให้กับนักเรียน
ตอนบ่าย
       -ช่วยตกแต่งรถเพื่อเดินพาเหรด


วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
      -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
      -เตรียมสื่อของชั้นป.1
ตอนบ่าย
      -เข้าสอนชั้นป.1/1 ในคาบที่4
      -เข้าสอนชั้นป.1/2 ในคาบที่5

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
      -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
      -เข้าสอนแทนชั้นป.1/1 ในคาบที่3
ตอนบ่าย
      -เข้าสอนชั้นป.2/1 ในคาบที่4
      -เข้าสอนแทนชั้นป.2/1 วิชาลูกเสื่อในคาบที่ 5และ 6

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กีฬากลุ่ม

                                                                      เปิดพิธีคณะกรรมการกีฬา


คณะครูฝึกสอนโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
        -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
        -ซ้อมเพลงเชียร์
        -สอนชั้นป.2/2
        -ตักข้าวให้กับเด็กนักเรียน
ตอนบ่าย
        -สอนชั้นป.2/1
        -ช่วยถ่ายเอกสารให้กับครู

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
        -รับเด็กนักเรียนหน้าประตู
        -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
        -สอนชั้นป.1/2
            -ตักข้าวให้กับเด็กนักเรียน
ตอนบ่าย
      -สอนชั้นป.1/1
      -ตรวจงานนักเรียน

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
      -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
      -ซ้อมเพลงเชียร์
      -ตักข้าวให้กับเด็กนักเรียน
ตอนบ่าย
      -สอนชั้นป.1/1
      -สอนชั้นป.1/2

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
      -คุมเด็กนักเรียนเก็บขยะ
      -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
      -ซ้อมเพลงเชียร์
      -ตักข้าวให้กับเด็กนักเรียน
ตอนบ่าย
      -สอนชั้นป.2/1
      -ช่วยงานผู้อำนวยการโรงเรียน

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
      -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
      -ซ้อมเชียร์
      -สอนชั้นป.3/2
      -ตัดข้าวให้กับเด็กนักเรียน
ตอนบ่าย
      -สอนชั้นป.3/1
      -คุมนักเรียนซ้อมเชียร์

   

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
       -คุมเด็กนักเรียนเก็บขยะ
       -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
       -ซ้อมเพลงเชียร์
       -สอนชั้นป.2/2
       -ตัดข้าวให้กับเด็กนักเรียน
ตอนบ่าย
       -สอนชั้นป.2/1

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า  
    -รับเด็กนักเรียนหน้าประตู
    -ซ้อมเพลงเชียร์
    -สอนชั้นป.1/2
ตอนบ่าย
    -สอนชั้นป.1/1
    -คุมนักเรียนซ่อมเพลงเชียร์   

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
      -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
      -จัดเตรียมสือการสอน
      -ตัดข้าวให้กับเด็ก
ตอนบ่าย
      -เข้าสอนชั้นป.1/1
      -เข้าสอนชั้นป.1/2

      

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
      -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
      -นักเรียนไหว้ครู
      -ถ่ายวีดีโอครูมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี

                                               ไหว้ครู


มอบทุนการศึกษา
วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
        -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
        -จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนของชั้นป.3
        -เข้าสอนชั้นป.3/2 ในคาบที่3
        -ตัดข้าวให้กับเด็กนักเรียนช่วงชั้นที่1
ตอนบ่าย
        -เข้าสอนชั้นป.3/1 ในคาบที่4

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน
                                      บรรยากาศยามเช้า
มอบถ้วยรางวัล

ถ่ายรูปกับเพื่อนครูฝึกสอน


 กีฬาสี

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
        -รับเด็กนักเรียนหน้าประตู
        -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
        -สอนเชียร์

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
        -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
        -สอนเด็กเดินพาเหรด
        -สอนเชียร์ให้กับสีฟ้า
ตอนบ่าย
        -สอนเชียร์ต่อจากตอนเช้า

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
     -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
     -หยิบฉลากกีฬาสี
     -สอนเด็กเดินพาเหรด
ตอนบ่าย
     -เข้าสอนชั้นป.2/1 ในคาบที่4
     -สอนเชียร์ให้กับเด็กสีฟ้า

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ลาสอน
เนื่องจากมีการประชุม กยศ ที่มหาวิทยาลัย
ตอนเช้า
       -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
       -เข้าสอนชั้นป.2/2 ในคาบที่3
ตอนบ่าย
       -เข้าสอนชั้นป.2/1 ในคาบที่4
       -บันทึกข้อความลงใน blog

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
    -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
    -บันทึกลงblog
    -เข้าสอนชั้นป.2/2
    -ตัดข้าวให้กับเด็กนักเรียน
ตอนบ่าย
     -เข้าสอนชั้นป.2/2

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
       -รับเด็กนักเรียนหน้าประตู
       -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
       -ประชุมเรื่องวิธีการเขียนในใบปพ.5
       -เข้าสอนเด็กชั้นป.1/2 ในคาบที่2
ตอนบ่าย
       -เข้าสอนชั้นป.1/1 ในคาบที่5
       -ประชุมเรื่องที่จะเสนอให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เรื่องการออกกำลังกาย
       -ส่งเด็กนักเรียนข้ามถนน

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
        -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
        -บันทึกข้อความลง blog
        -เตรียมสื่อการสอน
        -ตัดข้าวให้กับเด็กช่วงชั้นที่1
ตอนบ่าย
       -เข้าสอนเด็กชั้นป.1/1 ในคาบที่4
       -เข้าสอนเด็กชั้นป.1/2 ในคาบที่5

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
เขียนรายชื่อนักเรียนชั้นป.3 ลงในปพ.5
เตรียมสื่อการสอนของชั้นป.2
ตัดข้าวให้กับเด็กนักเรียนในช่วงที่1
ตอนบ่าย
เข้าสอนชั้นป.2/1 ในคาบที่4

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
          -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
          -บันทึกลงblog
          -เข้าสอนชั้นป.3/2 ในคาบที่2
ตอนบ่าย
          -เข้าสอนชั้นป.3/1ในคาบที่4
          -เข้าสอนแทนครู

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
        -คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
        -เข้าสอนชั้นป.2/2 ในคาบที่2
        -ตัดข้าวให้กับเด็กนักเรียนชั้นป.2
ตอนบ่าย
        -เข้าสอนชั้นป.2/1 ในคาบที่4

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
       -รับเด็กนักรียนหน้าประตู
       -คุมเด็กนักเรียนหน้าแถว
       -เข้าสอนชั้นป.1/2ในคาบที่2
       -ไปจัดหนังสือห้องสมุด
ตอนบ่าย
       -จัดหาสื่อการเรียนการสอน
       -เข้าสอนชั้นป.1/1 ในคาบที่5
       -ส่งเด็กนักเรียนข้ามถนมกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า
คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
บันทึกข้ออความลง blog
ตัดข้าวให้กับเด็กนักเรียนช่วงชั้นที่1
ตอนบ่าย
เข้าสอนชั้นป.1/1 ในคาบที่4
เข้าสอนชั้นป.1/2 ในคาบที่5

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เช้า
-คุมเด็กทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
-คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
-ทำความสะอาดห้องพัก
บ่าย
-เข้าสอนชั้นป.2/1 ในคาบที่4
-เข้าสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป.4


วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เช้า
-คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
-ประชุมกับครูในเรื่องของการทำแผนการจัดการเรียนรู้
-เข้าสอนชั้นป.2/2ในคาบที่3
-ตัดข้าวให้กับเด็กชั้นป.2
บ่าย
-เข้าสอนชั้นป.2/1 ในคาบที่4
-เข้าสอนแทนครูในวิชาวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


เช้า
รับเด็กนักเรียนหน้าประตู
คุมเด็กนักเรียนเข้าแถว
เข้าสอนชั้ป.1/2 ในคาบที่2
ช่วยครูพิมพ์รายชื่อนักเรียน
ตัดข้าวให้กับเด็กช่วงชั้นที่1
บ่าย
เข้าสอนชั้นป.1/1ในคาบที่5