วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว 
   แจกนมให้นักเรียน 
   บันทึกลงสมุดปฏิบัติการ
   สอนแทน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1 
   ตรวจงาน 
   บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น