วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   จัดห้องเรียน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
  

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนแทนครูพี่เลี้ยงชั้นป.2/2
   สอนชั้นป.3/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1
   สอนแทนครูพี่เลี้ยงชั้นป.2/1

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   บันทึกลงสมุดปฏิบัติงาน
   สอนชั้นป.2/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   สอนแทนครูพี่เลี้ยง

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนแทน
   สอนชั้นป.2/1
   สอนชั้นป.1/2
   ตรวจงาน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   บันทึกลงblog
   ส่งนักเรียนกลับบ้าน
  

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   ทำเวรห้องสมุด
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ช่วยครูพี่เลี้ยง
   บันทึกหลังการสอน
   ประชุมเรื่องไปทัศนศึกษาที่ภาคกลาง
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2
   บันทึกหลังการสอน
   จัดห้องเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   จัดห้องเรียน
   สอนชั้นป.2/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   บันทึกหลังการสอน

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   จัดห้องเรียน
   สอนชั้นป.3/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1
   บันทึกหลังการสอน

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนแทนครูชั้นป.2/1
   สอนชั้นป.2/1
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   บันทึกลงสมุดปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ส่งงานให้กับครูพี่เลี้ยง
   บันทึกลงสมุดปฏิบัติงาน
   เตรียมสื่อการสอน
   ตักข้าว
บ่าย
   ตรวจงาน
   สอนชั้นป.1/1
   จัดห้องเรียน

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   บันทึกลงblog
   ตักข้าว
บ่าย
   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2
   บันทึกหลังการสอน
   ทำสื่อการสอน
  

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนแทน
   ตักข้าว
บ่าย
    สอนชั้นป.2/1
    ตรวจงาน
    จัดห้อง

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   บันทึกลงสมุดปฏิบัติงาน
   สอนแทนครูชั้นป.2/2
   ตักข้าว
บ่าย
    สอนชั้นป.2/1
    ตรวจงาน

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนแทนครูชั้นป.2/1
   สอนวิชาภาษาไทย
   สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
   ตักข้าว
บ่าย
    ตรวจงาน
    สอนชั้นป.1/1

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   ตรวจงาน

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   พานักเรียนทดสอบสมรรถณะทางร่างกาย
   ปรึกษาโครงการเรื่องวิชาการ
   สอนชั้นป.3/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนเต้น
   สอนชั้นป.3/1

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำใบปพ.5
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนนักเรียนสะกดคำในภาษาไทย
   ตรวจงาน
   พานักเรียนทดสอบสมรรถณะทางร่างกาย
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนแทนครูพี่เลี้ยง
   สอนชั้นป.1/1
  

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนแทนครู
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2
   สอนนักเรียนเต้น
   จัดห้องสมุด

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนนักเรียนเต้นในวันเด็ก
   ช่วยครูพี่เลี้ยง
   บันทึกลงblog
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   สอนแทนครูพี่เลี้ยง
  

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   คัดเลือกนักเรียนเต้นในวันเด็ก
   สอนชั้นป.3/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.3/1