วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   พานักเรียนทดสอบสมรรถณะทางร่างกาย
   ปรึกษาโครงการเรื่องวิชาการ
   สอนชั้นป.3/2
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนเต้น
   สอนชั้นป.3/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น