วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   บันทึกลงblog
   ตักข้าว
บ่าย
   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   สอนชั้นป.1/1
   สอนชั้นป.1/2
   บันทึกหลังการสอน
   ทำสื่อการสอน
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น