วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   จัดห้องเรียน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น