วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

เช้า
   รับนักเรียนหน้าประตู
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   สอนนักเรียนสะกดคำในภาษาไทย
   ตรวจงาน
   พานักเรียนทดสอบสมรรถณะทางร่างกาย
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนแทนครูพี่เลี้ยง
   สอนชั้นป.1/1
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น