วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เช้า
   คุมนักเรียนทำความสะอาด
   คุมนักเรียนเข้าแถว
   ทำสื่อการเรียนการสอน
   บันทึกลงสมุดปฎิบัติงาน
   ทำใบงาน
   ตักข้าว
บ่าย
   สอนชั้นป.2/1
   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
   ตรวจงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น