วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นางสาวนูรฮานา  ดอรอฮะ 
ชื่อเล่น  นา
รหัสนักศึกษา 5111114035
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประวัติการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 จากโรงเรียนมะรือโบตก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 จากโรงเรียนดารุสสาลาม
ที่อยู่ 134/6  หมู่ 8  ตำบลมะรือโบตก   อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส
E-mail  amina1649@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น